Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2022 04 25

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 21 04 29

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmöte 2019-04-11

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2018-04-19

Års stämma 2016

Klångsta Bygdegård den 2016-04-19

Årsmötes Protokoll Forsa Vvo

Stämmans öppnande

Ordf Ivan Holmqvist öppnade stämman.

 1. Val av ordförande för stämman

  Till ordförande valdes Sven Bergström

 2. Anmälan av protokollförare

  Till protokollförare anmäldes Johan Hedman

 3. Godkännande av dagordning

  Dagordningen godkändes utan ändringar.

 4. Val av justeringsmän att tillika rösträknare

  Att justera dagens protokoll jämte Ordf valdes B-A Wexell och Bengt Noren.

 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

  Annons i HT den 9 april samt på hemsidan.

  Stämman godkände att årsmötet var erforderligt utlyst.

 6. Fastställande av röstlängd

  Finns tillgänglig och fastställes enligt stämman vid behov.

 7. Styrelsens och revisorernas berättelser. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Den ekonomiska berättelsen och verksamhets berättelsen föredrogs.

  Revisorernas berättelse lästes upp av ordföranden.

  Revisorerna föreslog stämman att bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för det gångna året.

  Stämman beslutade enhälligt enligt revisorernas förslag.

 8. Fråga om överskott från föregående räkenskapsår

  Resultatet föreslogs av kassören övergå i ny räkning, vilket beslutades av stämman.

 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat, Budget

  Styrelsens förslag godkändes av stämman.

 10. Fastställande av stadgeändring Paragraf 3 A B C

  Roland Lindberg yrkade avslag på punkt C i förslaget.

  Stadgeändringen klubbades igenom efter röstning, ingen votering krävdes.

  Stämman uppdrog till styrelsen att ta fram tydliga regler för jakten på berörda djur i 3C.

 11. Fastställande av avgifter och regler för jakten

  A Älgavskjutning (tilldelning)

  Styrelsen presenterade sitt mål för älgförvaltningen inom Forsa vvo (Älgfrode).

  Stämman beslutade att delegera till styrelsen att beslut om älgavskjutningen (tilldelning) utifrån styrelsens förslag.

  B Älgjaktskort och avgifter

  Styrelsen förslag jaktkort a`1500kr, fallavgift vuxen a´3900kr, kalv a´500kr.

  Anmälan till älgjakten görs genom att betala in jaktkortet så att pengarna finns på föreningens konto senast den 1/9.

   

  Karl Erik Wahlström förslår ett jaktkort som tidigare a´2500kr, dela ut alla älgarna på licensen och efter den tex 15/11 ska alla älgar läggas i en pott som lagen kan skjuta fritt ifrån.

   

  Conny Brändström förslår fallavgift och dela ut alla älgarna som finns på licensen.

   

  Stämman beslutade med acklamation enligt styrelsens förslag.

  C Älgjaktsstart

  Styrelsen föreslår att det ska vara möjligt för jaktlagen att jaga kalv i september.

  Stämman avslår styrelsen förslag och därmed startar jakten efter brunstuppehållet

  måndag den 10/10 2016.

   

   

  I enighet med styrelsens förslag fastställdes följande avgifter

   

  D Småviltskort (övrig jakt)

  850kr

  E Jaktgästsbevis

    150kr

  F Minkpremie

  100Kr (Skottpremie, fiskevårdsomr  betalar 50%.

  G Jaktledare för älgjakten

  Utses av styrelsen enligt stämman.

 12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

  A Styrelsen  B Motioner

   

  A Styrelsen informerar om planer på ny skjutkur.

   

  B Sven Åke Gradin har inkommit med en motion ang nya skjutregler för skjutning inför älgjakten.

  Styrelsen yrkar avslag på motionen. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

 13. Antagande av nya medlemmar

  Åtta nya medlemmar antogs av stämman

  Kristofer Petersson

  Sara Karlsson

  Lars Fredin

  Björn Scherdin

  Felix Nilsson

  Hans Erik Norell

  Robin Stigås

  Magnus Jönsson

 14. Beslut om arvoden

  Stämman beslutade styrelsens arvode till 12000kr att fördela inom styrelsen.

 15. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

  A Val av styrelseledamöter för en tid av 2år

  Johan Hedman (omval)

  Kenneth Lindström (omval)

  Kvarstående i styrelsen sedan förra stämman är Ivan Holmqvist, Robert Jonsson och Bo Johansson.

  B Val av suppleanter för en tid av två år

  Johan Buske (omval) valdes av stämman.

 16. Val av ordförande i styrelsen för kommande verksamhetsår

  Stämman beslutade att välja Ivan Holmqvist till ordförande.

 17. Val av ombud till kretsens årsstämma samt suppleanter

  Stämman uppdrog till styrelsen att utse ombuden.

   

 18. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

  Stämman valde

  Börje Norberg och Börje Olsson till revisorer.

  Gunnar Johansson och Ulf Matsson till suppleanter.

 19. Val av ombud som skall utfärda jakträttsbevis samt jaktgästsbevis

  Stämman valde Ivan Holmqvist och Kenneth Lindström.

 20. Bestämmelse för sättet för delgivning av årsstämmans och styrelsens beslut samt kallelse till stämman

  Stämman beslutade enligt följande

  Årsmötes protokoll finns tillgängligt hos sekreteraren inom 14dagar.

  Kallelse till stämman annonseras i Ht minst 8dagar innan (helst 10dagar innan)

  Styrelsens protokoll från möten är inte offentlig.

 21. Val av valberedning

  Stämman valde Jessica Dolk på tre år. Kvarstående är Åsemi Byström och Håkan Berg med Åsemi som sammankallande.

 22. Övriga frågor

  Hälsingtuna vvo har en önskan om att få ingå i forsa vvo´s hjortskötsel område.

  Stämman uppdrog till styrelsen att se över möjligheterna till detta.

   

  B-A Wexell påtalade att inskjutningstavlan på skjutbanan är i mycket dåligt skick.

  Robert J som är ansvarig för banan talade om att han kände till detta och att det skulle åtgärdas.

   

  Alf Östberg undrar hur det ser ut med jaktbevakare inom forsa vvo.

  Styrelsens svar: Finns inga godkända Jaktbevakare i dags läget.

  Stämman uppdrog till styrelsen att se över möjligheterna för att utbilda nya.

   

  Anders Johnsson vill upplösa den så kallade sektionen som Holmen skog förfogar över, han har haft upprepad kontakt med styrelsen om detta och utreder även frågan med länsstyrelsen och jägareförbundet.

  Styrelsen svarar att den tillsammans med Holmen håller på att se över detta redan.

  Stämman uppdrar till styrelsen att fortsätta utreda detta.

   

  Conny Brännström framför kritik till styrelsen varför inte suppleanterna kallats till samtliga möten.

  Styrelsens påtalar att suppleanterna kallats till några möten och att det inte finns anledning att dom skall kallas till alla möten vilket stämman godkänner.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 1. Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

   

   

Års stämma 2015

Års stämma 2014

Årsmöte Forsa Vvo 2014-04-14 IH AP BM SB

Klångsta Bygdegård

1(4)

Årsmötes Protokoll

Klångsta Bygdegård den 2014-04-14

Stämmans öppnande

Ordförande Karl-Erik Wahlström öppnade stämman

1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Persson.

2. Anmälan av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Ivan Holmquist.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

4. Val av justeringsmän

Att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes

Berndt Magnusson och Sven Bergström.

5. Fråga om stämmans utlysning

Annons i HT under rubriken föreningsnytt den 29 mars och 4 april.

Stämman godkände att årsmötet var erforderligt utlyst.

6. Fastställande av röstlängd

Finns tillgänglig och fastställes enligt stämman, vid behov.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen föredrogs.

Revisorernas berättelse lästes upp av stämmoordföranden.

Revisorerna föreslog stämman att bevilja styrelsen och kassaförvaltare

ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslutade enhälligt enligt revisorernas förslag.

8. Resultat från föregående räkenskapsår

Resultatet föreslogs av kassören att övergå i ny räkning, vilket beslutades

av stämman.

9. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

10. Fastställande av regler för jaktutövning & viltvård, samt instruktioner

för jaktledare

Regler för jaktutövning och viltvård - styrelsens förslag

a. Att getter bör sparas vid jakt på rådjur.

b. Att jaktgästkort för vårbock inte ska tillåtas.

Årsmöte Forsa Vvo 2014-04-14 IH AP BM SB

Klångsta Bygdegård

2(4)

c. Att skyddsjakt av ev. problembjörn är Vvo:s angelägenhet och kan jagas

i styrelsens regi som områdes- och gemensamhetsjakt. Björnpass

erfordras vid björnjakt.

d. Anmälan till älgjakt sker genom inbetalning på Forsa Vvo:s giro, senast

den 1 september 2014.

Samtliga punkter beslutades enhälligt av stämman enligt styrelsens förslag.

Instruktioner för jaktledare

Instruktion för jaktledare finns framtagen sedan tidigare. Fastställdes av

stämman på styrelsens förslag.

11. Fastställande av avgifter

I enlighet med styrelsens förslag fastställdes följande avgifter

Älgkort 2500 kr

Småviltkort 850 kr

Gästkort 150 kr

Mink 100 kr (skottpremie, fiskevårdsomr. betalar 50%)

Meddelades att Kenneth Lindström tar över administrationen kring

minkhanteringen.

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

a. Inga motioner inkomna.

b. Stämman uppdrog åt styrelsen att utse jaktledare. I samråd med jaktlagen.

c. Start för älgjakt får påbörjas lördag 2014-10-11 (om inte länsstyrelsen har

annan uppfattning) enligt stämmans beslut. Frivilligt att börja lördag, söndag

eller måndag. Slutgiltigt beslut tas vid jaktledarupptakt i början av

september.

d. Inget beslut om tilldelning av älg från Länsstyrelsen ännu. Ingen

indikation.

Stämman uppdrog till styrelsen att följa de rekommendationer som

myndigheterna föreskriver.

13. Antagande av nya medlemmar

Fem nya medlemmar antogs av stämman:

Bengt Lindström Njutånger Småvilt

Björn Karlsson Hudiksvall Älg och småvilt

Ingemar Johansson Kungälv Älg

André Granqvist Sundborn Älg och småvilt

Mats Hansson Gåcksäter Älg

14. Arvoden

Stämman beslutade styrelsens arvode till 12 kkr att fördela inom styrelsen.

Reseersättning till skjutledare är 200 kr.

Årsmöte Forsa Vvo 2014-04-14 IH AP BM SB

Klångsta Bygdegård

3(4)

15. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Johan Hedman omval

Kenneth Lindström omval

Karl-Erik Wahlström, Ivan Holmquist och Robert Jonsson, kvarstående 1 år.

Val av styrelsesuppleanter på 2 år

Johan Buske omval

Nils-Olov Gunnarsson omval

Per-Axel Norberg kvarstående 1 år.

16. Val av ordförande i styrelsen på 1 år

Till ordförande i styrelsen omvaldes Karl-Erik Wahlström

17. Val av ombud till Kretsens årsstämma

Karl-Erik Wahlström omval

Kenneth Lindström omval

Ivan Holmquist omval

Johan Hedman omval

Val av suppleant

Robert Jonsson nyval

18. Val av revisorer på 1 år

Börje Norberg omval

Börje Olsson omval

Val av revisorsuppleanter på 1 år

Gunnar Johansson omval

Ulf Mattsson omval

19. Val av jaktkortförsäljare

Kenneth Lindström omval

Ivan Holmquist omval

20. Kallelse till jaktstämma

Annons i HT föreningsnytt samt på kretsens hemsida (senast 8 dagar före).

Jaktstämmans justerade protokoll ska finnas tillgängligt hos ordförande och

sekreterare inom 14 dagar.

21. Val av valberedning

Conny Brändström 1 år (sammankallande)

Olle Olsson 2 år

Åsemi Byström 3 år

Årsmöte Forsa Vvo 2014-04-14 IH AP BM SB

Klångsta Bygdegård

4(4)

22. Övriga frågor

- S-O Westin ställde fråga om viltstängsel efter R84. Stämman uppdrog till

styrelsen att ta tag i frågan och tillskriva berörda myndigheter.

Sven Bergström hjälper till och formulerar ett förslag till skrivelse.

- Skjutbanchefen uttryckte vilja att bygga skärmtak över borden på

skjutbanan. Stämman samtyckte. Styrelsen tittar på det vid nästa

styrelsemöte.

- Jägarexamensutbildning i Forsa. Diskuterades om deltagarna kan

övningsskjuta på skjutbanan. I tillståndet för skjutbanan utgör övning inget

hinder. Styrelsen meddelar att två ordinarie skjutledare då måste tjänstgöra.

- Resonemang fördes om jaktvårdskretsens utvidgning med kretsen för

Bjuråker/Norrbo. Kretsstyrelsen har uppdraget att göra en konsekvensanalys.

- Antalet skottlistor är fler än ifjol, men fortfarande lämnar en tredjedel inte

in sina skottlistor. Påminnelse gick i år ut via annons. Stämman gav bifall till

förslag på att styrelsen ska undersöka möjligheten att ta in skottlistor via epost.

23. Stämmans avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och inbjöd därefter de ca 40

närvarande till kaffe och smörgåsbord samt att lyssna till Sven-Olof Westins

föredragning om rovviltförvaltningen.

Sekreterare________________________________Näsviken / 2014

Ivan Holmquist

Ordförande________________________________Forsa / 2014

Anders Persson

Justerat___________________________________Forsa / 2014

Berndt Magnusson

Justerat___________________________________Forsa / 2014

Sven Bergström

Bifogas: Föredragslista, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, jaktpolicy,

viltvårdspolicy.

Dela den här sidan